Szkody Gónicze - Zwrot kosztów zabzpieczenia budynku - Odszkodowanie za szkody górnicze Katowice Wodzisław Śląski Katowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Czym jest i na czym polega zwrot kosztów zabezpieczenia wznoszonej nieruchomości
Błędem wielu inwestorów jest to, że budując coś na jakimś terenie, nie biorą pod uwagę faktu, że teren ten jest obszarem, na którym odbywa się eksploatacja górnicza. Prawie każdy inwestor zakłada, że otrzymując decyzję o warunkach zabudowy lub dokument dotyczący lokalizacji nieruchomości, mogą mieć pewność, że dany teren nadaje się do tego, by stawiać na nim budynki. Niestety rzeczywistość jest nieco inna. Liczne tereny usytuowane w województwie śląskim nie posiadają planu zagospodarowania. Skutek jest taki, że zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem, że dany teren w pewnym okresie czasu nie będzie zdatny do zabudowy z tej przyczyny, że leży w obszarze, gdzie właśnie prowadzona jest eksploatacja górnicza. Teren można uznać za przydatny do zabudowy dopiero w chwili, gdy eksploatacja zostanie zakończona, a specjaliści wydający opinie geologiczno górnicze uznają go za uspokojony. W praktyce może zdarzyć się tak, że skutki ruchu górniczego na danym terenie odczuwa się nawet po upływie kilku lat.
Obowiązkiem każdego inwestora planującego wznoszenie budynku na terenie województwa śląskiego jest zapoznanie się z treścią postanowienia Okręgowego Urzędu Górniczego. Kierując się nim, projektujący nieruchomość ocenia przydatność danego terenu do inwestycji. Do niego należy również ustalenie jakie skutki ruchu górniczego jest w stanie zatrzymać, a jakich nie da się uniknąć, stosując wszelkie procedury zabezpieczeniowe. Jeśli na przykład teren jest nachylony, podejmowanie jakichkolwiek działań nie ma sensu ze względów ekonomicznych. Do projektanta należy również określenie potrzeby i zakresu prognozy wpływów ruchu górniczego na powierzchnię, na której ma stanąć budynek. Obowiązkiem przedsiębiorcy górniczego jest określenie rodzaju szkód górniczych, które mogą wystąpić na danym terenie. Obowiązek taki ma przedsiębiorca górniczy wobec osób prywatnych, kierujących do niego roszczenia. Bez określenia przewidywanych szkód górniczych, przedsiębiorca nie otrzyma od urzędu górniczego zgody na prace na danym terenie. Nie będzie mógł eksploatować danego złoża. Rodzaje szkód są wymienione w koncesji. Do określania rodzaju szkód służą wskaźniki deformacji terenu. Najważniejsze z nich, to krzywizna i nachylenie. Wskaźniki wyznaczają kategorię szkód nadawaną danemu terenowi. Kategorii tych jest pięć, pierwsza jest najniższa, piąta najwyższa. Tereny z kategorią V, gdzie odczuwalność odkształcenia terenu jest najwyższa, nie są przeznaczone pod nową zabudowę. Tereny z kategorią I, to te, na których na których mogą wystąpić najłagodniejsze szkody górnicze. Tereny z kategorią IV, to obszary, na których mogące wystąpić szkody mają charakter intensywny. Zabezpieczenia szkód na tych terenach są najdroższe.
Przedsiębiorca górniczy ma obowiązek zwrócić inwestorowi koszty poniesione na zabezpieczenie terenu przed skutkami prowadzonej tam eksploatacji górniczej. Po ukończeniu budowy, inwestor zwraca się do właściciela kopalni o zwrot kosztów zabezpieczenia terenu. Koszty zwracane są przez kopalnie z tytułu występujących szkód górniczych i płynących z nich uciążliwości.
Ubiegając się o zwrot kosztów zabezpieczenia wznoszonego budynku, inwestor musi pamiętać o stworzeniu kosztorysu wydatków, jakie poniósł w związku z zabezpieczeniem. Właściciel zakładu górniczego musi otrzymać taki dokument.
Zwrotowi podlegają tylko te wydatki na zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi, które są faktycznie uzasadnione. Zwrotowi nie podlegają wydatki inwestora na wszelkiego typu ulepszenia i innowacje. Inwestor może ubiegać się tylko o zwrot tych kosztów, które poniósł na niezbędne elementy zabezpieczenia budynku przed skutkami działalności górniczej.
Wypłatę stosownego odszkodowania określa się w oparciu o ugodę zawartą między przedsiębiorcą górniczym a inwestorem. Niezbędna jest przy tym dokumentacja obejmująca wszystkie wykonane prace budowlane.
W celu uniknięcia konfliktów przy zwrocie sumy zabezpieczenia, zanim rozpocznie się budowa, przedsiębiorca górniczy musi zostać poinformowany o zamiarze budowy obiektu na terenie objętym eksploatacją górniczą prowadzoną przez jego zakład. Przedsiębiorca górniczy powinien mieć możliwość uczestnictwa w odbiorach wszystkich prac związanych z zabezpieczaniem obiektu. Zadaniem zakładu górniczego jest analiza kosztów zabezpieczenia obiektu przed szkodami górniczymi i wypłata adekwatnego odszkodowania. Przedsiębiorca górniczy, który nie zgadza się z kosztami zabezpieczenia nieruchomości podanymi przez inwestora, nie wypłaca, które uważa za zawyżone. odszkodowania. W odpowiedzi na to, inwestor może skorzystać z pomocy sądu.
Jeśli na danej nieruchomości powstaną szkody górnicze, to odpowiedzialność za nie ponosi właściciel kopalni, na której terenie znajduje się obiekt. Szkód górniczych nie da się uniknąć, ponieważ przepisy nie przewidują sprzeciwu wobec zagrożeniom mogącym powstać na budynku, a wstrzymania prac kopalni domagać się nie można.
Z drugiej strony, właściciele nieruchomości usytuowanych na terenach objętych ruchem górniczym mogą domagać się odszkodowania za powstałe szkody. Właściciele tych nieruchomości mogą żądać odszkodowania pieniężnego lub fizycznego naprawienia szkody, czyli przywrócenia stanu budynku sprzed szkody. O odszkodowanie lub naprawę szkody można ubiegać się od 1 stycznia 2012. Za szkody powstałe przed tym dniem, można ubiegać się tylko o naprawienie szkody w naturze. O odszkodowanie za szkody powstałe przed 1 stycznia 2012 można ubiegać się w sytuacjach, gdy fizyczna naprawa szkody jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie.
Aby mówić o odpowiedzialności górniczej muszą wystąpić:
Zdarzenie wywołujące szkodę;
Szkoda;
Związek przyczynowo skutkowy między zdarzeniem a szkodą.
Zdarzeniem wywołującym szkodę jest ruch zakładu górniczego.
Szkodą są wszelkie uszkodzenia nieruchomości, takie jak pęknięte ściany, uszkodzony dach, przechylony budynek, uszkodzona instalacja, uszkodzone grunty polne i leśne i inne.
Związek przyczynowo skutkowy to praca kopalni wpływająca bezpośrednio na powstanie szkody.
Od odpowiedzialności za szkody górnicze nie można się uchylić, ponieważ jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Wyjątek stanowią sytuacje, w których szkoda powstała na skutek działalności osób trzecich lub siły wyższej.
Czym jest i na czym polega zwrot kosztów zabezpieczenia wznoszonej nieruchomości
Błędem wielu inwestorów jest to, że budując coś na jakimś terenie, nie biorą pod uwagę faktu, że teren ten jest obszarem, na którym odbywa się eksploatacja górnicza. Prawie każdy inwestor zakłada, że otrzymując decyzję o warunkach zabudowy lub dokument dotyczący lokalizacji nieruchomości, mogą mieć pewność, że dany teren nadaje się do tego, by stawiać na nim budynki. Niestety rzeczywistość jest nieco inna. Liczne tereny usytuowane w województwie śląskim nie posiadają planu zagospodarowania. Skutek jest taki, że zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem, że dany teren w pewnym okresie czasu nie będzie zdatny do zabudowy z tej przyczyny, że leży w obszarze, gdzie właśnie prowadzona jest eksploatacja górnicza. Teren można uznać za przydatny do zabudowy dopiero w chwili, gdy eksploatacja zostanie zakończona, a specjaliści wydający opinie geologiczno górnicze uznają go za uspokojony. W praktyce może zdarzyć się tak, że skutki ruchu górniczego na danym terenie odczuwa się nawet po upływie kilku lat.
Obowiązkiem każdego inwestora planującego wznoszenie budynku na terenie województwa śląskiego jest zapoznanie się z treścią postanowienia Okręgowego Urzędu Górniczego. Kierując się nim, projektujący nieruchomość ocenia przydatność danego terenu do inwestycji. Do niego należy również ustalenie jakie skutki ruchu górniczego jest w stanie zatrzymać, a jakich nie da się uniknąć, stosując wszelkie procedury zabezpieczeniowe. Jeśli na przykład teren jest nachylony, podejmowanie jakichkolwiek działań nie ma sensu ze względów ekonomicznych. Do projektanta należy również określenie potrzeby i zakresu prognozy wpływów ruchu górniczego na powierzchnię, na której ma stanąć budynek. Obowiązkiem przedsiębiorcy górniczego jest określenie rodzaju szkód górniczych, które mogą wystąpić na danym terenie. Obowiązek taki ma przedsiębiorca górniczy wobec osób prywatnych, kierujących do niego roszczenia. Bez określenia przewidywanych szkód górniczych, przedsiębiorca nie otrzyma od urzędu górniczego zgody na prace na danym terenie. Nie będzie mógł eksploatować danego złoża. Rodzaje szkód są wymienione w koncesji. Do określania rodzaju szkód służą wskaźniki deformacji terenu. Najważniejsze z nich, to krzywizna i nachylenie. Wskaźniki wyznaczają kategorię szkód nadawaną danemu terenowi. Kategorii tych jest pięć, pierwsza jest najniższa, piąta najwyższa. Tereny z kategorią V, gdzie odczuwalność odkształcenia terenu jest najwyższa, nie są przeznaczone pod nową zabudowę. Tereny z kategorią I, to te, na których na których mogą wystąpić najłagodniejsze szkody górnicze. Tereny z kategorią IV, to obszary, na których mogące wystąpić szkody mają charakter intensywny. Zabezpieczenia szkód na tych terenach są najdroższe.
Przedsiębiorca górniczy ma obowiązek zwrócić inwestorowi koszty poniesione na zabezpieczenie terenu przed skutkami prowadzonej tam eksploatacji górniczej. Po ukończeniu budowy, inwestor zwraca się do właściciela kopalni o zwrot kosztów zabezpieczenia terenu. Koszty zwracane są przez kopalnie z tytułu występujących szkód górniczych i płynących z nich uciążliwości.
Ubiegając się o zwrot kosztów zabezpieczenia wznoszonego budynku, inwestor musi pamiętać o stworzeniu kosztorysu wydatków, jakie poniósł w związku z zabezpieczeniem. Właściciel zakładu górniczego musi otrzymać taki dokument.
Zwrotowi podlegają tylko te wydatki na zabezpieczenie budynku przed szkodami górniczymi, które są faktycznie uzasadnione. Zwrotowi nie podlegają wydatki inwestora na wszelkiego typu ulepszenia i innowacje. Inwestor może ubiegać się tylko o zwrot tych kosztów, które poniósł na niezbędne elementy zabezpieczenia budynku przed skutkami działalności górniczej.
Wypłatę stosownego odszkodowania określa się w oparciu o ugodę zawartą między przedsiębiorcą górniczym a inwestorem. Niezbędna jest przy tym dokumentacja obejmująca wszystkie wykonane prace budowlane.
W celu uniknięcia konfliktów przy zwrocie sumy zabezpieczenia, zanim rozpocznie się budowa, przedsiębiorca górniczy musi zostać poinformowany o zamiarze budowy obiektu na terenie objętym eksploatacją górniczą prowadzoną przez jego zakład. Przedsiębiorca górniczy powinien mieć możliwość uczestnictwa w odbiorach wszystkich prac związanych z zabezpieczaniem obiektu. Zadaniem zakładu górniczego jest analiza kosztów zabezpieczenia obiektu przed szkodami górniczymi i wypłata adekwatnego odszkodowania. Przedsiębiorca górniczy, który nie zgadza się z kosztami zabezpieczenia nieruchomości podanymi przez inwestora, nie wypłaca, które uważa za zawyżone. odszkodowania. W odpowiedzi na to, inwestor może skorzystać z pomocy sądu.
Jeśli na danej nieruchomości powstaną szkody górnicze, to odpowiedzialność za nie ponosi właściciel kopalni, na której terenie znajduje się obiekt. Szkód górniczych nie da się uniknąć, ponieważ przepisy nie przewidują sprzeciwu wobec zagrożeniom mogącym powstać na budynku, a wstrzymania prac kopalni domagać się nie można.
Z drugiej strony, właściciele nieruchomości usytuowanych na terenach objętych ruchem górniczym mogą domagać się odszkodowania za powstałe szkody. Właściciele tych nieruchomości mogą żądać odszkodowania pieniężnego lub fizycznego naprawienia szkody, czyli przywrócenia stanu budynku sprzed szkody. O odszkodowanie lub naprawę szkody można ubiegać się od 1 stycznia 2012. Za szkody powstałe przed tym dniem, można ubiegać się tylko o naprawienie szkody w naturze. O odszkodowanie za szkody powstałe przed 1 stycznia 2012 można ubiegać się w sytuacjach, gdy fizyczna naprawa szkody jest niemożliwa lub nieuzasadniona ekonomicznie.
Aby mówić o odpowiedzialności górniczej muszą wystąpić:
Zdarzenie wywołujące szkodę;
Szkoda;
Związek przyczynowo skutkowy między zdarzeniem a szkodą.
Zdarzeniem wywołującym szkodę jest ruch zakładu górniczego.
Szkodą są wszelkie uszkodzenia nieruchomości, takie jak pęknięte ściany, uszkodzony dach, przechylony budynek, uszkodzona instalacja, uszkodzone grunty polne i leśne i inne.
Związek przyczynowo skutkowy to praca kopalni wpływająca bezpośrednio na powstanie szkody.
Od odpowiedzialności za szkody górnicze nie można się uchylić, ponieważ jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Wyjątek stanowią sytuacje, w których szkoda powstała na skutek działalności osób trzecich lub siły wyższej.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego